Τα νέα για τον Ελληνικό Τουρισμό

-

Αυξήθηκαν οι αφίξεις τουριστών, μειωθηκαν οι εισπράξεις

Αυξήθηκαν οι αφίξεις τουριστών, μειωθηκαν οι εισπράξεις
Ôïõñßóôåò åôïéìÜæïíôáé íá åðéâéâáóôïýí óå ðëïßï óôï ëéìÜíé ôïõ ÐåéñáéÜ åíüøåé ôùí êáëïêáéñéíþí äéáêïðþí, ÓÜââáôï 28 Éïõëßïõ 2012. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ ÂËÁ×ÏÓ ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ ÂËÁ×ÏÓ

Κατά 5,1% αυξήθηκαν ο αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών στη χώρα μας το 2016, έναντι του 2015, ενώ στις ταξιδιωτικές εισπράξεις καταγράφεται απώλεια κατά 6,4%.

Το Δεκέμβριο οι αφίξεις μη κατοίκων αυξήθηκαν κατά 15,6%, όμως η αύξηση στις ταξιδιωτικές εισπράξεις τον ίδιο μήνα περιορίστηκε στο 4,7%.

Τα στοιχεία αυτά περιλμβάνονται στο Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών της Τράπεζας Ελλάδος γα το 2016 και το Δεκέμβριο.

Have your say!

0 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

AAA

Lost Password

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.