Τα νέα για τον Ελληνικό Τουρισμό

-

Τέλος εποχής, με έξοδο από το Χ.Α. για την Ιονική Ξενοδοχειακή

Τέλος εποχής, με έξοδο από το Χ.Α. για την Ιονική Ξενοδοχειακή

Πράσινο φώς από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την εξαγορά του υπολοίπου των μετοχών της Ιονική Ξενοδοχειακή, ιδιοκτήτριας του Hilton Aθηνών έλαβε η Home Holdings, το κοινό σχήμα που έχουν συστήσει οι όμιλοι Κωνσταντακόπουλου και Dogus.

Ειδικότερα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το αίτημα της Home Holdings για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς του συνόλου των κοινών μετοχών της εταιρείας που δεν κατέχει η πρώτη και όρισε ως ημέρα παύσης της διαπραγμάτευσης των μετοχών της Iονική Ξενοδοχειακή την 23η Ιουνίου 2017 και τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης την 22η Ιουνίου 2017.

Όπως προβλέπεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ο προτείνων θα καταβάλλει τοις μετρητοίς τίμημα ύψους 10,02 ευρώ ανά μετοχή της εταιρείας:

(α) στην εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης, Διακανονισμού & Καταχώρισης» («ΕΧΑΕ»), προκειμένου εκείνη με τη σειρά της να πιστώσει τους σχετικούς λογαριασμούς χρηματικής εκκαθάρισης των χειριστών, για εκείνους τους δικαιούχους που έχουν παράσχει στους χειριστές τους σχετική εξουσιοδότηση είσπραξης του αναλογούντος Τιμήματος, και

(β) στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων («ΤΠΔ») υπέρ:
i. εκείνων των δικαιούχων που δεν έχουν εξουσιοδοτήσει σχετικά τους χειριστές τους,
ii. των κατόχων κινητών αξιών που βρίσκονται σε λογαριασμό χειριστή υπό ειδική εκκαθάριση, και
iii. των δικαιούχων οιωνδήποτε δικαιωμάτων επί των κινητών αξιών επί των οποίων έχει συσταθεί ενέχυρο, επικαρπία ή έχουν κατασχεθεί.

3) Η καταβολή του τιμήματος θα πραγματοποιηθεί εντός τριών εργάσιμων ημερών μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης των συναλλαγών που θα καταρτισθούν κατά την τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας.

Από το καταβλητέο Τίμημα θα αφαιρεθεί ο προβλεπόμενος φόρος συναλλαγών (ύψους 0,20% επί της αξίας της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης) και τα σχετικά δικαιώματα υπέρ της εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» («ΕΛ.Κ.Α.Τ.») ύψους 0,08% επί της αξίας της μεταβίβασης, που βαρύνουν τους πωλητές/κατόχους των προς εξαγορά μετοχών, σύμφωνα με το νόμο και την υπ’ αριθμ. 1/223/28.1.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛ.Κ.Α.Τ., ως ισχύει.

Πηγή: newmoney.gr

Have your say!

0 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

AAA

Lost Password

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.