Τα νέα για τον Ελληνικό Τουρισμό

-

Δήμος Αγίου Νικολάου: Διαγωνισμός για τουριστική διαφήμιση

Δήμος Αγίου Νικολάου: Διαγωνισμός για τουριστική διαφήμιση

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ενέκρινε τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο: “ Τουριστική διαφήμιση του Δήμου Αγίου Νικολάου σε έντυπα ΜΜΕ & ιστοσελίδες ” με το κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά κατά κατηγορία, αποκλειστικά βάσει της τιμής. Η συνολική δαπάνη βάσει του ενδεικτικού προϋπολογισμού φθάνει σε 37.572 ευρώ.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου και ώρα 11.00 π.μ.

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία είτε:

α) με κατάθεσή τους απευθείας στην Επιτροπή Διαγωνισμού την ημέρα και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού, στο κτίριο δημοτικών υπηρεσιών επί της Περιφερειακής Οδού Αγίου Νικολάου – Ελούντας, στην περιοχή Ξηροκάμπου, είτε

β) με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε

γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού.

Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Αγίου Νικολάου στην περιφερειακή οδο Αγίου Νικολάου – Ελούντας, περιοχή Ξηροκάμπου, ΤΚ 72100.

Have your say!

0 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

AAA

Lost Password

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.