Τα νέα για τον Ελληνικό Τουρισμό

-

Πώς θα αναπτυχθεί το ξενοδοχείο του Ρώσου Κροίσου Ριμπολόβλεφ στο Σκορπιό

Πώς θα αναπτυχθεί το ξενοδοχείο του Ρώσου Κροίσου Ριμπολόβλεφ στο Σκορπιό

Σε 12 κτίρια θα αναπτυχθεί η πολυτελής ξενοδοχειακή μονάδα του Ρώσου Κροίσου Ντ. Ριμπολόβλεφ στο Σκορπιό σύμφωνα με την Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση που εγκρίθηκε για το έργο από την Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας της Περιφέρειας Ιόνιων νησιών.

Το έργο πέραν του ξενοδοχείου περιλαμβάνει μονάδα αφαλάτωσης νερού  Χερσαίες εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου υγρών καυσίμων, Εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Αγωγούς Μεταφοράς Νερού, Πτηνοτροφικές Μονάδες μεικτής χρήσης και Αθλητικές Εγκαταστάσεις.

Το ξενοδοχείο θα διαθέτει πισίνες και υδάτινες επιφάνειες δροσισμού. Το μέγιστο ύψος των κτιρίων θα φθάνει τα 7,5 μέτρα. Το εμβαδόν του οικοπέδου είναι 831.884 τ.μ. εκ των οποίων τα 400.937 τ.μ. αποτελούν δασικό τμήμα. Το επιτρεπόμενο εμβαδόν κάλυψης του κτιρίου είναι 86.189 τ.μ. και τα πραγματοποιούμενα μεγέθη κάλυψης θα φθάσουν τα 12.728 τ.μ. Το επιτρεπόμενο εμβαδόν δόμησης του κτιρίου είναι 50.594 τ.μ. και τα πραγματοποιούμενα μεγέθη θα φθάσουν σε 13.733 τ.μ.

Πρόσθετοι όροι

Επίσης, η Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας αποφάσισε τους παρακάτω πρόσθετους όρους στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις στις οποίες θα υπαχθούν οι δραστηριότητες του έργου από τις κατά περίπτωση αρμόδιες Υπηρεσίες:

– Καμία εκσκαφή θαλάσσιου πυθμένα και επίχωση τμήματος θαλάσσιου χώρου

-Περιορισμός ελεύθερης αγκυροβολίας θαλασσίων σκαφών

– Απαγορεύεται η νέα διάνοιξη πέραν των ήδη διαμορφωμένων υφιστάμενων προσβάσεων χωρίς διαπλάτυνση του εύρους τους. Επιτρέπονται μόνο εργασίες συντήρησης

-Διατηρούνται τα υφιστάμενα μονοπάτια Αποφυγή υποδομής μεταφορών κατά μήκος της ακτής. Η κίνηση στις δασικές εκτάσεις να γίνεται μόνο μέσω των δικτύων μονοπατιών περιορισμένου πλάτους

– Απαγορεύονται οι περιφράξεις ώστε να μην εμποδίζεται η ελεύθερη διέλευση των μικρών ζώων της άγριας ενδημικής πανίδας

– Εγκατάσταση δικτύου πυρασφάλειας

– Απαγορεύεται η κοπή και εκρίζωση των ενδημικών ειδών και εν γένει της τοπικής χλωρίδας.

– Στον περιβάλλοντα χώρο να μην γίνονται φυτεύσεις με ξενικά φυτικά είδη.

– Σεβασμός της τοπογραφίας, της οικολογίας της τοπικής βλάστησης, του τοπικού χαρακτήρα, και ένταξη των κτιριακών όγκων στο άμεσο περιβάλλον

– Το σύνολο των δραστηριοτήτων να αναπτυχθεί εντός των μη δασικών εκτάσεων.

– Η λειτουργία των κολυμβητικών δεξαμενών και η διάθεση του νερού που προκύπτει από το άδειασμά τους να γίνεται σύμφωνα με τους όρους της υπ’αριθμ. Γ1/443/1973 (ΦΕΚ Β’67) Υπουργικής Απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

– Απαιτούμενη άδεια επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων λυμάτων

– Κατά την διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις κατά τους ορισμούς της σχετικής νομοθεσίας να λαμβάνεται ταυτόχρονη πρόνοια για την μέγιστη δυνατή επαναξιοποίησή τους.

– Σε ότι αφορά το ισοζύγιο εκσκαφών επιχωματώσεων να επιδιωχθεί να είναι μηδενικό με επαναχρησιμοποίηση των κατάλληλων ποσοτήτων εκσκαφών για τις απαραίτητες επιχωματώσεις

– Χωροθέτηση αθλητικών δραστηριοτήτων σε θέσεις με ήπιες κλίσεις και περιβάλλοντα χώρο από φυτά ώστε να εντάσσονται στο φυσικό περιβάλλον

– Απαγορεύεται οποιαδήποτε μόνιμη ασφαλτόστρωση ή τσιμεντοποίηση επιφανειών που δεν εξυπηρετούν της απόλυτα απαραίτητες λειτουργικές ανάγκες των δραστηριοτήτων

– Η εισαγωγή κτιριακών εγκαταστάσεων να μην τμηματοποιήσει το φυσικό οικοσύστημα

– Στο εργοταξιακό χώρο να περιλαμβάνονται διατάξεις αντιθορυβικής προστασίας και νυκτερινός φωτισμός ασφαλείας.

– Απαγορεύεται η συντήρηση οχημάτων εντός το χώρου του εργοταξίου εκτός αν υπάρχει αδειοδότηση από τον αρμόδιο φορέα

-Δεν επιτρέπεται η λειτουργία πεδίου προσγείωσης ελικοπτέρων σε περιοχές που υπόκεινται σε περιβαλλοντική ή άλλη προστασία

-Το σημείο εκβολής του αγωγού μεταφοράς αλμόλοιπων

από την αφαλάτωση να απομακρυνθεί από τον λειμώνα της Ποσειδωνίας της περιοχής καθώς η αύξηση της αλατότητας επιφέρει σημαντικές επιπτώσεις σε αυτόν. Η δε άλμη κοντά σε λειμώνες μπορεί να επιφέρει υποβάθμιση σε μεγάλες περιοχές Η απόληξη του αγωγού πρέπει να γίνει σε κατάλληλο βάθος ώστε να εξασφαλίζεται γρήγορη διάλυση και διάχυση της άλμης. Μήκος αγωγού εντός του θαλάσσιου χώρου μεγαλύτερος από 150 μέτρα

– Οι θορυβώδεις εγκαταστάσεις και λειτουργίες να είναι ηχητικά μονωμένες και συντηρημένες ώστε η λειτουργία τους να παράγει τον λιγότερο δυνατό θόρυβο και σε καμία περίπτωση να μην υπερβαίνει τα όρια θορύβου της κείμενης νομοθεσίας προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η όχληση στους πληθυσμούς της πανίδας της περιοχής,

– Να διενεργείται συστηματικός τρόπος συλλογής των απαραίτητων στοιχείων με βάσει πρόγραμμα παρακολούθησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την κατασκευή και λειτουργία του συνόλου των δραστηριοτήτων με έμφαση στα παράκτια θαλάσσια ύδατα.

Άδειες και εγκρίσεις 

Σημειώνεται ότι η Περιφερειακή Διεύθυνση Τουρισμού Ιονίων νησιών του υπουργείου Τουρισμού έχει αποστείλει στην εταιρεία που θα εκτελέσει το έργο τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις που αφορούν στο Κύριο Ξενοδοχειακό Κατάλυμα. Επίσης, η Διεύθυνση υπηρεσίας δόμησης του Δήμου Λευκάδας έχει χορηγήσει άδεια δόμησης για το ξενοδοχείο.

Have your say!

0 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

AAA

Lost Password

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.