Τα νέα για τον Ελληνικό Τουρισμό

-

Στις πόλεις του Μεγάλου Αλεξάνδρου και η Αμφίπολη

Στις πόλεις του Μεγάλου Αλεξάνδρου και η Αμφίπολη
(Ξένη Δημοσίευση) Οι Σφίγγες από μάρμαρο Θάσου στην Αρχαία Αμφίπολη Σερρών, Κυριακή 24 Αυγούστου 2014. Συνεχίζονται οι ανασκαφικές εργασίες στον Τύμβο Καστά της Αμφίπολης, από την ΚΗ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, για την αποκάλυψη του ταφικού μνημείου. ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΥΠΠΟΑ/STR

Ο Δήμος Αμφίπολης αποφάσισε τη συμμετοχή του στην Αστική µη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Οι Πόλεις του Μεγάλου Αλεξάνδρου».

Στόχοι της εταιρείας είναι μεταξύ άλλων η προώθηση, προβολή, ανάπτυξη και ανάδειξη του τουρισµού και του πολιτισµού περιοχών της µεσογειακής λεκάνης, τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και στο εξωτερικό, σε ευρωπαϊκό και παγκόσµιο επίπεδο, μέσω του αντίστοιχου marketing, καθώς και η ανάδειξη των τουριστικών και επιχειρηµατικών πλεονεκτηµάτων της κάθε συµµετέχουσας περιοχής, ως σηµαντικού τουριστικού, εµπορικού, οικονοµικού, θρησκευτικού και πολιτιστικού κέντρου. Οι επί μέρους στόχοι της εταιρείας περιλαμβάνουν τη διαρκή βελτίωση της εικόνας και της φήµης της κάθε συµµετέχουσας περιοχής στην εγχώρια, την ευρωπαϊκή και εν γένει την παγκόσµια αγορά, το σχεδιασµό και την εκπόνηση προγραµµάτων ανάπτυξης γενικού και ειδικού θεµατικού τουρισµού µε τη διαµόρφωση πακέτων που θα καλύπτουν τον τουρισµό της κάθε συµµετέχουσας περιοχής,όπως για παράδειγμα  τα συνέδρια, το θρησκευτικό ,τον εναλλακτικό, το µεταλλευτικό, τον οικολογικό τουρισμό και τον αγρο-τουρισµό, για την προσέλκυση των γενικών και ειδικών οµάδων τουριστών.

Τα µέσα για την υλοποίηση των ανωτέρω σκοπών περιλαμβάνουν την αξιοποίηση των πάσης φύσεως πόρων όπως είναι οι συνδροµές, οι εισφορές, οι δωρεές και οι επιχορηγήσεις από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα και φορείς δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου,την αγορά και µίσθωση χώρων ή υλικοτεχνικού εξοπλισµού για τη λειτουργία των γραφείων, την πρόσληψη εργατικού και στελεχιακού δυναµικού, καθώς και τη δηµιουργία ιστοσελίδας µε αποκλειστικό σκοπό την ενηµέρωση του κοινού για την εταιρεία, τους σκοπούς και τις δράσεις της.

 

Have your say!

0 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

AAA

Lost Password

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.