ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΦΟΡΕΙΣ

ΕΟΤ: Πρόγραμμα “Ευρωπαϊκοί Προορισμοί Αριστείας” στον πολιτιστικό τουρισμό

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν πρόταση συμμετοχής στο Πρόγραμμα “EUROPEAN DESTINATIONS OF EXCELLENCE” – «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ  ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ» 2016 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» και καταληκτική ημερομηνία τη Δευτέρα 29 Μαϊου 2017.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού, Δήμοι και Περιφέρειες.

Το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποσκοπεί τόσο στην ανάδειξη των αξιών, της ποικιλομορφίας και των κοινών χαρακτηριστικών ευρωπαϊκών τουριστικών προορισμών, όσο και στην προβολή προορισμών, στους οποίους η τουριστική ανάπτυξη διασφαλίζει την κοινωνική, πολιτιστική, οικονομική και περιβαλλοντική ισορροπία. Το πρόγραμμα επίσης στοχεύει στην ανάπτυξη και σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των Ευρωπαίων πολιτών.

Μέσω του προγράμματος αυτού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στοχεύει ειδικότερα:

• Να προβάλει τους αναδυόμενους ευρωπαϊκούς τουριστικούς προορισμούς αριστείας, ιδιαίτερα τους μη ευρύτερα γνωστούς.

• Να αναδείξει την ευρωπαϊκή τουριστική ποικιλομορφία και ποιότητα.

• Να προωθήσει όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και τις περιφέρειες.

• Να συμβάλει στην αποσυμφόρηση, στην καταπολέμηση της εποχικότητας και στην εξισορρόπηση των τουριστικών ροών προς μη παραδοσιακούς προορισμούς.

• Να επιβραβεύσει τις βιώσιμες μορφές τουρισμού.

• Να δημιουργήσει μια πλατφόρμα με σκοπό την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

• Να προωθήσει τη δικτύωση ανάμεσα στους βραβευμένους προορισμούς, οι οποίοι θα μπορούσαν να αποτελέσουν πρότυπα βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης.

Ο προτεινόμενος προορισμός αφορά σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας και προκειμένου να είναι επιλέξιμος θα πρέπει να πληροί τουλάχιστον τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Να είναι αναδυόμενος προορισμός και όχι τουριστικά αναπτυγμένος προορισμός, ο οποίος να πληροί υψηλά πρότυπα βιώσιμης ανάπτυξης και αειφορίας καθώς και να διαθέτει μία σημαντική υλική πολιτιστική κληρονομιά.

2. Να είναι προσβάσιμος από όλες τις απόψεις (συγκοινωνίες, μεταφορές, διαμονή, υπηρεσίες), ήτοι να εξασφαλίζει απρόσκοπτη τουριστική εμπειρία.

3. Η διαχείριση της τουριστικής προσφοράς του να διασφαλίζει την κοινωνική, πολιτιστική και περιβαλλοντική βιωσιμότητά του.

4. Να έχει σχεδιάσει μια διαχειριστική δομή προβολής και προώθησης (marketing) των διαθέσιμων πολιτιστικών πόρων καθώς και μια στρατηγική για τη βιώσιμη τοπική τουριστική ανάπτυξη.

Σχολιάστε