ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Συνεργασία Δήμου Ηρακλείου με Ακαδημία Αθηνών –Κέντρο Έρευνας της Ελληνικής Λαογραφίας

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηρακλείου ενέκρινε Σχέδιο Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου και της Ακαδημίας Αθηνών –Κέντρο Έρευνας της Ελληνικής Λαογραφίας.

Σκοπός του Μνημονίου Συνεργασίας είναι η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των Μερών σε ερευνητικό, μελετητικό και εκπαιδευτικό επίπεδο μέσω ιδίως της υλοποίησης δράσεων για την επίτευξη κοινών στρατηγικών στόχων στα ακόλουθα ενδεικτικά θεματικά πεδία:

α) Λαϊκός και παραδοσιακός πολιτισμός (πνευματικές, κοινωνικές και υλικές εκδηλώσεις του)

β) Μουσεία, μνημονικοί τόποι, αρχεία, λαογραφικές συλλογέςτου νεότερου πολιτισμού

γ) Βιώσιμη τοπική ανάπτυξη

δ) Εκπαίδευση

ε) Επαγγελματική Κατάρτιση και Δια Βίου Μάθηση ιδιαιτέρως στον τομέα του νεότερου πολιτισμού και της διαχείρισης των στοιχείων του

στ) Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

ζ) Δημιουργική βιομηχανία

Ειδικότερα τα Μέρη συμφωνούν στην διαμόρφωση ενός πλαισίου συνεργασίας στα ως άνω θεματικά πεδία, προκειμένου να προωθήσουν μέσω των κοινών τους ενεργειών:

– την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Ακαδημαϊκής Κοινότητας

– την ανάπτυξη και υλοποίηση καινοτόμων δράσεων προς όφελος της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης

– την συμμετοχή σε κοινές ερευνητικές δράσεις και προγράμματα

– την συνεργασία στην διάχυση ερευνητικών αποτελεσμάτων

– την ευαισθητοποίηση των αιρετών και των στελεχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού

– τη βελτίωση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων νέων επιστημόνων, στελεχών φορέων και οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ Βαθμού καθώς και της Κεντρικής Διοίκησης.

Σχολιάστε